PROCESSIONS CAERDYDD

Mae’r broses gofrestru wedi agor ar gyfer PROCESSIONS – un o weithiau celf mwyaf y DU erioed

A hithau’n Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod (8 Mawrth), mae’r broses gofrestru yn agor heddiw ar gyfer PROCESSIONS, un o weithiau celf mwyaf y DU erioed gan lu o bobl, a’r cyfan yn cael ei gynnal ar yr un pryd ym mhedair prifddinas y DU ddydd Sul 10 Mehefin 2018. Artichoke sy’n cynhyrchu PROCESSIONS, ac mae’r gwaith wedi’i gomisiynu gan 14-18 NOW, sef rhaglen gelfyddydol y DU i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Mawr. Bydd y digwyddiad yn nodi can mlynedd ers i’r menywod cyntaf ym Mhrydain gael yr hawl i bleidleisio.

Mae menywod a merched – gan gynnwys y rheini sy’n eu diffinio’u hunain yn fenywod ac yn anneuaidd – yn cael eu gwahodd i gofrestru yn www.processions.co.uk er mwyn cymryd rhan yn y gwaith celf byw unwaith-mewn-oes hwn, gwaith a fydd yn dathlu moment hanesyddol ym maes cydraddoldeb rhwng y rhywiau, gan greu portread dramatig o fenywod yn yr unfed ganrif ar hugain.  Ar 10 Mehefin 2018, bydd y rheini sy’n cymryd rhan yng Nghaerdydd yn cyd-gerdded yn eu degau o filoedd. Gan wisgo gwyrdd, gwyn neu borffor, er mwyn cynrychioli lliwiau'r mudiad swffragét a phledio'r achos “Rhowch Bleidlais i Fenywod”, byddan nhw’n ymddangos ynghyd fel afon hir sy’n llifo drwy strydoedd y ddinas. Bydd baneri sydd wedi’u creu’n arbennig yn ganolog i PROCESSIONS Caerdydd, yn union fel y rheini yr oedd ymgyrchwyr y mudiad swffragét yn eu cario.

Yn y misoedd cyn PROCESSIONS Caerdydd, mae gwahoddiad i’r rheini a fydd yn gorymdeithio gymryd rhan mewn rhaglen greadigol ledled y wlad i greu baneri mewn gweithdai, neu i greu baneri gartref gan ddefnyddio pecyn o adnoddau sydd wedi’i greu gan Clare Hunter, sy’n gwneud baneri cyfoes. Bydd y baneri newydd hyn wedi’u hysbrydoli gan bamffled o 1909 gan Mary Lowndes, un o artistiaid y mudiad swffragét.

Bydd PROCESSIONS Caerdydd yn rhan o Ŵyl y Llais eleni, gŵyl gelfyddydau ryngwladol ddwyflynyddol y brifddinas. Mae menywod a chân yn ganolog i raglen yr ŵyl yn 2018, a honno’n cynnwys cerddoriaeth, theatr a pherfformiadau, ac mae cynulleidfaoedd yn cael eu hannog i ddod ynghyd a chodi llais. Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru: “Rydym yn teimlo’n hynod gyffrous o allu gweithio gydag Artichoke ar PROCESSIONS. Dyma fydd y tro cyntaf iddyn nhw ddod ag un o’u prosiectau i Gaerdydd, a’n teimlad ni oedd bod yr amseru’n berffaith i ddathlu canmlwyddiant rhoi’r bleidlais i fenywod yn ystod Gŵyl y Llais, gan roi cyfle i fenywod Cymru ddod ynghyd, dathlu chwaeroliaeth a rhannu eu lleisiau.”

 

Sut i gymryd rhan

 

100 Mlynedd, 100 Baner

Mae Artichoke wedi cyhoeddi y bydd 100 o sefydliadau ledled y DU, gan gynnwys 10 sefydliad o Gymru, yn gweithio gydag artistiaid benywaidd, artistiaid sy'n diffinio’u hunain yn fenywaidd, ac artistiaid anneuaidd er mwyn creu 100 o faneri unigryw ar gyfer PROCESSIONS. Bydd yr artistiaid yn hwyluso gweithdai gyda grŵp neu grwpiau cymunedol penodol er mwyn creu’r gweithiau celf mynegiannol hyn, a’r rheini’n adlewyrchiad o obeithion a phryderon menywod heddiw. Ymhlith yr artistiaid a fydd yn cymryd rhan mae Rhiannon Williams, Jessica Ackerman a Melanie Miller.

Mae partneriaid 100 Mlynedd 100 Baner wedi’u lleoli ar hyd a lled Cymru, o Gaerfyrddin i Landudno a Chaerdydd. Maen nhw’n cynnwys elusennau lleol a chenedlaethol a sefydliadau celfyddydol, gan gynnwys lleoliadau cyfarwydd fel Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, MOSTYN, Canolfan Grefft Rhuthun a Theatr Clwyd. Nod y gweithdai yw cyrraedd grwpiau amrywiol o fenywod o bob oed, cefndir, cred, ardal, a rhywioldeb, a bydd y baneri a gaiff eu creu yn rhoi ciplun o brofiadau menywod heddiw. Bydd nifer o sefydliadau’n gweithio gyda grwpiau o fenywod sydd yn dal i fod heb bleidlais yn 2018, gan helpu i roi llais i fenywod yn y system cyfiawnder troseddol, y rheini sydd wedi dioddef o drais domestig, menywod digartref, a menywod sy’n chwilio am loches neu sy’n ffoaduriaid.

Yn Arberth, bydd Span Arts yn cydweithio â Nia Lewis, yr artist o Gaerfyrddin, sy’n gwnïo, cyfuno a brodio tecstilau er mwyn eu hailddefnyddio, eu hailgylchu a gwneud iddyn nhw bara.

Meddai Kathryn Lambert, Rheolwraig Span Arts: “Rydym wrth ein boddau yn Span Arts i fod yn rhan o ddigwyddiad PROCESSIONS yng Nghaerdydd a fydd yn dod â miloedd o fenywod a merched ynghyd, gan ddilyn yn ôl traed y swffragetiaid, a chan gydnabod pa mor bell y daethom ni, a'r daith sydd eto i'w dilyn. Bydd Span Arts yn gweithio gyda Nia Lewis, yr artist tecstilau talentog, a grŵp ysbrydoledig o fenywod o Brosiect Cymorth Goroeswyr Menywod yng Nghaerfyrddin er mwyn edrych ar yr hyn yw ystyr bod yn fenyw yng Nghymru heddiw, gan grynhoi ein gweledigaeth mewn baner ar y cyd a defnyddio hanes grymus tecstilau mewn mudiadau protest yn ysbrydoliaeth. Rydym yn falch o fod yn rhan o brosiect ac o ddathliad anhygoel fel hwn.”

Mae madeinroath, gŵyl gelfyddydau gymunedol sy’n ceisio mynd â chelf o’r oriel i’r gymuned, yn gweithio gyda’r artist Jessica Akerman. Ar gyfer PROCESSIONS Caerdydd, bydd Akerman yn cynnal gweithdai creu baneri gyda grŵp cymysg o gymuned madeinroath sy'n cynnwys aelodau o Gymdeithas Gwerthfawrogwyr y Rhath, disgyblion o ddwy ysgol uwchradd leol, aelodau o grŵp cwiltio lleol, Gerddi Cymunedol Mackintosh, a grŵp ‘zine’ ffeministaidd. Meddai Pip Tudor, Cydlynydd CREATE: “Mae madeinroath yn teimlo’n falch iawn ei fod yn un o’r 100 sefydliad sydd wedi’u dewis i greu baner ar gyfer PROCESSIONS. Mae’r canmlwyddiant hwn yn dangos pa mor bell y daethom ni, ond mae’n dangos hefyd yr heriau rydym ni'n dal i'w hwynebu er mwyn creu cymdeithas wirioneddol deg i genedlaethau'r dyfodol. Fe fydd Mehefin y 10fed yn ddiwrnod cwbl ysbrydoledig a llawn gobaith at y dyfodol, wrth gydnabod gweithredoedd pobl y gorffennol ar yr un pryd.”

Mae Peak Cymru, o ardal y Mynydd Du, yn gweithio gyda’r cynllunwyr a’r gwneuthurwyr Bettina Reeves a Seren Fenoulhet. Byddan nhw’n gweithio gyda phobl ifanc ddifreintiedig rhwng 16 a 25 oed o’r Fenni er mwyn creu baner a fydd yn cael ei defnyddio yn PROCESSIONS Caerdydd. Bydd Oriel Myrddin yng Nghaerfyrddin a MOSTYN yn Llandudno ill dau yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol er mwyn dod â merched ifanc hyd at 15 oed ac aelodau hŷn o'r gymuned leol ynghyd, a hynny er mwyn rhoi sylw i hanes rhoi’r bleidlais i fenywod ac ysgogi trafodaethau a sgyrsiau am eu profiadau amrywiol fel menywod yn yr unfed ganrif ar hugain.

Bydd prosiectau eraill o bwys yn cynnwys:

  • Bydd Theatr Clwyd (Sir y Fflint) yn gweithio gyda’r artist Ticky Lowe (sy’n cyfuno’r synhwyrau) a'r grwpiau theatr Company 55, sef grŵp i bobl hŷn, a’r grŵp cyfatebol Company 25 i bobl ifanc, a hynny ar y cyd â Portfolio, sef grŵp o artistiaid ifanc talentog er mwyn creu baner ar gyfer PROCESSIONS Caerdydd.
     
  • Bydd y Women's Arts Association (Caerdydd) yn creu dyluniad ar y cyd gan fenywod lleol yn y gymuned a menywod sy’n gweithio gydag Oasis, sef elusen sy’n helpu menywod sy’n ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches, gan eu helpu i ymsefydlu yn y gymuned leol yng Nghaerdydd drwy glybiau swper, dosbarthiadau iaith a seiclo.
     
  • Bydd Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth (Ceredigion), Canolfan Gelfyddydau Canolbarth Cymru (Powys) a Chanolfan Grefft Rhuthun hefyd yn creu baneri ar gyfer y 10fed o Fehefin.

Bydd rhestr lawn o’r 100 sefydliad ar gael yn www.processions.co.uk.

Mae’r prosiect hwn wedi bod yn bosibl drwy gefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru a Chynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd.

Postwyd gan