PENTRE'R ŴYL

Mynediad am ddim

Ar agor Dydd Llun i Dydd Iau , 12pm – 9pm 

Ar agor Dydd Gwener a Dydd Sadwrn, 12pm – 10pm 

 

Mae Pentre'r Ŵyl yn wagle unigryw wedi ei greu er mwyn ateb eich anghenion ymlacio. Gyda stondinau bwyd stryd leol, cerddoriaeth byw, DJs a chy eoedd i ddysgu rhagor am pam yr ydyn ni gyd yma – llais a cherddoriaeth.

Dewch i archwilio rhai peiriannau cerddorol rhyfedd bydd yn eich dysgu chi ynglŷn â rhyfeddodau gwneud sain – efallai byddan nhw’n eich helpu chi werthfawrogi a deall eich digwyddiad nesaf. P’un ai ydych chi’n mynd i’ch sioe nesaf, yntau wirioneddol eisiau aros allan i fwynhau’r awyrgylch am ychydig, byddwn ni yma gyda bwyd, hwyl a cherddoriaeth. Dewch lawr i gwrdd â’ch cyd-fynychwyr cerddorol ac ymgollwch mewn rhyfeddodau’r byd cerddoriaeth.

 

RHAGLEN

DYDD GWENER 8 MEHEFIN

12pm - 10pm 

5pm DJ Super Sonic Disco

5:30pm Perfformwyr y Pentre'

7pm Lori Campbell 

8pm Disgo DJ Super Sonic

9pm Cwis Cerddorol

STONDINAU: 

Printhaus 

Yellow Back Books

Hard Lines

 

DYDD SADWRN 9 MEHEFIN

12pm - 10pm 

12pm Disgo DJ Super Sonic Disco

1pm Perfformwyr y Pentre'

3pm Antioch Rig 

5pm Dare To Sing Choir

6pm Perfformwyr y Pentre' 

7:30pm Cwis Cerddorol

9pm Disgo DJ Super Sonic

STONDINAU:

Printhaus 

Yellow Back Books

Hard Lines

 

Dydd Sul 10 Mehefin 

12pm - 9pm 

12pm Perfformwyr y Pentre' 

1pm Gweithdy No Pressure

3pm Perfformwyr y Pentre' 

5pm Gweithdy Decibelles 

6pm Perfformwyr y Pentre' 

7pm Nulua Honan

8pm Disgo DJ Super Sonic 

STONDINAU:

Yellow Back Books

Hard Lines

 

DYDD LLUN 11 MEHEFIN - DYDD MERCHER 13 MEHEFIN

12pm - 9pm

Caffi Iaith Oasis 

Arddangosfa Ffotograffiaeth Simon Bray 

Bwyd Stryd

Gosodiad Platonic Cloud 

Perfformwyr y Pentre' 

Disgo DJ Super Sonic 

Cwis Cerddorol

Peiriannau Sain Rhyngweithiol

 

DYDD IAU 14 MEHEFIN

12pm - 9pm

6pm Perfformwyr y Pentre' 

7pm Nulua Honan 

8pm Disgo DJ Super Sonic 

 

DYDD GWENER 15 MEHEFIN

12pm - 10pm

3pm Côr Rising Voices Choir 

5pm Adventure Bureau

7pm Reeps One

8pm Disgo DJ Super Sonic 

9pm Cwis Cerddorol

 

SATURDAY 16th 

12pm - 10pm

12pm Disgo DJ Super Sonic 

1pm Perfformwyr y Pentre' 

3pm Gweithdy canu

5pm Gweithdy canu

6pm Cwis Cerddorol

7pm Perfformwyr y Pentre' 

8pm Disgo DJ Super Sonic 

9pm Lori Campbell

 

DYDD SUL 17 MEHEFIN 

12pm - 9pm

12pm Disgo DJ Super Sonic 

1pm Perfformwyr y Pentre'  

3pm Gwiethdy Visualiser

5pm Psycho Bettty

6pm Perfformwyr y Pentre'  

7pm Mike Dennis 

8pm Disgo DJ Super Sonic 

 

ADVENTURE BUREAU  

Mae The Adventure Bureau yn dîm o fyrfyfyrwyr arbenigol, ac maent yma i greu antur newydd digri tu hwnt, wedi ei ysbrydoli gan eich syniadau chi. Mae Katie a Simon yn gwahodd y gynulleidfa i rannu eu syniadau gan eu darlunio, eu ‘sgwennu neu eu gweiddi allan, gan wedyn berfformio y stori sydd wedi ei fyrfyfyrio, ynghyd â thrac sain a chaneuon a greuwyd yn fyw o’ch blaen! Dewch ac ysbryd anturus a gwirion i brofi’r hyn sydd i ddod!

DARE TO SING CHOIR  

Does dim rhwystr cymdeithasol nac o ran oedran gyda Dare To Sing; mae croeso i bawb ac fel torf ‘rydym yn cwrdd i ganu caneuon egnïol er mwyn pleser yn unig. Nawr ein bod wedi tyfu i fod yn griw o dros wythdeg o fenywod, ‘rydym wedi ehangu ein repertoire, wedi rhoi eli penelin i’n deiamwntiau crand, gan ddechrau perfformio mewn digwyddiadau lleol. ‘Rydym yn mwynhau ac yn gwerthfawrogi’r cyfle i ganu, boed yn ein hymarferion wythnosol neu yn gyhoeddus. Mae Dare To Sing yn cynnig awyrgylch ymlaciol sy’n ein galluogi i ffocysu i greu a phrofi emosiwn drwy gerddoriaeth.

PERFFORMWYR Y PENTRE’

Mae tri cymeriad chwareus, cythreulig a chwilfrydig gyda’r dasg I’ch cefnogi dros gyfnod yr Ŵyl. Os mae eich hegni dechrau pylu, mi wnai’r tri yma eich deffro. Os ‘da chi’n dechrau cyffroi mymryn gormod, byddent yna i’ch tawelu. Beth bynnag yw’r dasg, mi fydd y tri yma ym Mhentre’r Wyl drwy’r dydd.

LORI CAMPBELL  

Mae’n anhebygol gweld Lori Campbell, sy’n hanu o Fryste, yn perfformio ei chaneuon yn union yr un modd ddwywaith. Mae hi’n berfformwraig byw deinamig a mympwyol. Drwy blethu ei llais amryddawn a’i harddull crwydrol gitar werinol, mae’n creu gofod clos sy’n eich gwahodd i ymuno yn y profiad.

Rhyddhaodd Lori ei EP cyntaf ‘Seeds’ yn 2015, ac fe fu mwy neu lai yn byw ar y lôn gan gigio’n helaeth ar draws y DU mewn gŵyliau megis Glastonbury, Secret Garden Party, Larmertree, Wilderness, Shambala a Y Dyn Gwyrdd. Yn syml- os nad ydych wedi gweld y gantores werin yn plethu’i hud a’i lledrith ar ei gitar fechan eto, peidiwch a methu’r cyfle!

MIKE DENNIS

Fiolinydd clasurol yw Mike Dennis, a diolch i’w hoffter fel bachgen am Run DMC, Beastie Boys a Gangstarr, fe’i arweinwyd i greu math unigryw o gerddoriaeth llinynnol hip hop, y mae e’n alw’n “Violinica”.  Wrth berfformio mae’n defnyddio Jess (y fiolin), pedal ddolen a chajon. Mae’n adeiladu haenau o harmonïau trwchus, gan eu haddurno gyda odlau meddylgar ac egnïol, sy’n deillio o fywyd pob dydd Prydeinig wrth arsylwi ‘cariad’ mewn modd obsesiynol o wyrdroi rhythm a thrawsacen.  

CWIS CERDDOROL

Ymunwch gyda ein perfformwyr craidd i arddangos eich gwybodaeth gerddorol ac efallai hyd yn oed eich dawn lleisiol….

NUALA HONAN   

Yn enedigol o Awstralia, mae Nuala Honan yn artist deinamo, sydd â egni cerddorol anifeilaidd yn ei meddiant. Mae’n hawlio sylw gyda’i hagosatrwydd a’i chynhesrwydd gwledig. Mae ganddi’r gallu annatod hwnnw i ‘sgwennu caneuon newydd sy’n swnio’n hollol gyfarwydd, gan rywffordd greu’r argraff bo’r geiriau wedi meddalu gyda threigl amser. Llwyddai i gyfleu cydbwysedd o bŵer emosiynol bregus ynghyd â gobaith penderfynol wrth wynebu heriau bywyd.

Mae’n dwyn i ffrwyth pymtheg mlynnedd o brofiad gyda perbectif a sŵn newydd, sy’n gymysgedd o ddylanwad diffeithwch ei magwriaeth gwledig, a’i chyfoedion ffyrnig canu pop benywaith (tebyg i Margaret Glaspy, Angel Olsen a Aldous Harding).

PSYCHO BETTY  

Fe gynlluniodd Saeko batrymau ar gyfer sidan kimonos mewn ardal wedi ei lorio gan ryfel ar gyrion Tokyo yn y 1950au. Yn y cyfamser,  yng Nghymru, ‘roedd Betty yn ceisio darganfod ffordd allan o’i thref glofaol drwy ddilyn trywydd iachäwr cyfrin. Dwy genhedlaeth yn ddiweddarach, mae atgofion dwy ddynes o naill ben y byd yn cael eu taflu gyda’i gilydd mewn cymysgfa gerddorol.

Grŵp ac iddo bedwar aelod yw Psycho Betty. Fe’u creuwyd wedi i ddau berfformiwr gwerin o’r DU chwarae mewn noson ‘Noise’ yn Nhokyo. Plethïr leisiau melodaidd drwy haenau o wead sain atmosfferaidd, wedi eu creu ar gitar drydan, mandolin, accordion a drymiau.

Ysgrifennwyd y geiriau i gyd gan neiniau yr aelodau! A’i dyma eni Naintronica fel genre?! 

RISING VOICES - RECOVERY CHOIR  

Grŵp canu wythnosol yw Rising Voices sydd i bobl sy’n gwella o ddibynniaeth ar gyffyriau neu alcohol, eu teuluoedd, gofalwyr a phobl sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y gwasanaethau trin yw Rising Voices. Ein harweinydd profiadol yw Isolde Freeth-Hale. Ers ffurfio ym mis Tachwedd 2014, yr ydym wedi creu gofod unigryw a thrawsnewidiol i alluogi pobl ddod ynghyd i ganu, i wneud cysylltiadau positif, i deimlo’n well, i gymdeithasu ac i godi ysbryd drwy bŵer can. Ymunwch gyda ni mewn cân, dewch i glywed storïau ambell i aelod gan sylweddoli y gwahaniaeth y gall cân wneud i fywyd.  

DISGO SUPER SONIC

Mae Max o Super Sonic Disco yn ymroddedig i godi dwylo pawb mewn ton o hapusrwydd, mewn awyrgylch parti gorfoleddus. Drwy chwarae cymysgedd o recordiau soul, disgo a ffync law yn llaw gyda chlasuron cyfredol, maent yn ymroddedig i greu pleser hwyrnos lle bynnag mae’r gerddoriaeth yn eu tywys.

Y BWRDD TELEFFON A’R BWRDD DOLEN gan Owen Rimington

Cynllunydd, gwneuthurwr a dyfeisiwr o Ganolbarth Cymru yw Owen Rimington. Mae o’n ymddiddori ym mhopeth, ac yn creu darnau o gelf anhygoel sy’n amrywio o arwyddion mawr, i waith animeiddio a gosodiadau rhyfeddol. 

Mae’r Byrddau Teleffon yn amrywiad ar hen daclau cyfathrebu fel y Teleffon Tin Can a’r Tiwb Siarad. ‘Rydym yn eich gwahodd i eistedd ger y byrddau picnic i drafod eich cinio drwy’r twneli lliwgar. Pwy a wyr pwy glyw eich sŵn! 

Darganfyddwch bŵer hypnotig sŵn ailadroddus ger Y Bwrdd Dolen. Dyfeisiwch eich synau i adeiladu darn o gerddoriaeth unigol, neu fel cywaith gyda cyfraniadau gan eich ffrindiau. Byddwch yn dychwelyd dro ar ôl tro!

 

STONDINAU

HARD LINES

Siop Goffi a Recordiau annibynnol yng Nghaerdydd yw Hard Lines. Maent yn dod a dewis detholiadol o recordiau finyl i’r ŵyl. Cewch ffeindio llwythi o gerddoriaeth o’r  ŵyl yma, yn ogystal ac ambell i glasur cudd! Ewch i chwilota!

PRINTHAUS

Mae’r stiwdio printio sgrîn lleol, Printhaus, yn ymuno â ni yng Ngŵyl y Llais gyda eu gwasgfa sgrîn dros dro, yn creu ac yn gwerthu eu cynlluniau arbennig ar grysau-t a bagiau tote.  

YELLOW BACK BOOKS

Gyda’r gobaith i gysylltu rhwydwaith o artistiaid, cyhoeddwyr, darllenwyr, casglwyr a gwerthwyr, mae Yellow Black Books yn anelu i gynnal trafodaethau cyfredol dwfn o gwmpas llyfrau artistiaid. Fe fydd YBB yng Ngŵyl y Llais gyda casgliad o lyfrau artistiaid ar werth, gan gynnwys gwaith lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.